a:2:{s:5:"ukryj";a:3:{s:12:"nazwaserwisu";s:1:"1";s:9:"nadrzedne";s:1:"1";s:7:"element";s:1:"1";}s:9:"kolejnosc";s:1:"0";}

pl en

Zasady etyki biznesu

Firma Aarsleff kieruje się w swojej działalności obowiązującymi przepisami prawa. Uznaje i w pełni popiera zapisy wyrażone w Deklaracji praw człowieka (ONZ), Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w konwencjach i zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy.
W firmie obowiązuje Kodeks postępowania firmy Aarsleff. Określa on zasady etyki biznesu, którym podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w spółce. Zasady te są również promowane wśród naszych partnerów biznesowych.
Nasze regulacje wewnętrzne zawierają szczegółowe przepisy m.in. w zakresie równego traktowania, unikania dyskryminacji oraz mobbingu i zapobiegania korupcji.
W firmie powołany został Rzecznik ds. Etyki, którego zadaniem jest propagowanie zasad etyki biznesu w codziennym funkcjonowaniu firmy oraz rozpatrywanie zgłoszeń ich naruszenia i podejmowanie działań naprawczych.
Zapewniamy naszym pracownikom oraz innym osobom i podmiotom współpracującym z Aarsleff możliwość zgłaszania podejrzeń w zakresie łamania prawa oraz postanowień Kodeksu postępowania firmy Aarsleff i regulacji wewnętrznych, w szczególności wykroczeń w zakresie przestrzegania przepisów BHP oraz przypadków mobbingu, jak też innych form łamania zasad etyki biznesu. Nieprawidłowości można zgłaszać bez zagrożenia poniesienia konsekwencji. Gwarantujemy należyte rozpatrzenie zgłoszeń i podjęcie stosownych działań.
Zgłoszenia podejrzenia naruszenia można dokonać:

  • drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres:

lub

  • listownie na adres poczty tradycyjnej:

Rzecznik ds. Etyki
Aarsleff Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa