a:2:{s:5:"ukryj";a:3:{s:12:"nazwaserwisu";s:1:"1";s:9:"nadrzedne";s:1:"1";s:7:"element";s:1:"1";}s:9:"kolejnosc";s:1:"0";}

pl en

Odpowiedzialny pracodawca

Odpowiedzialność względem pracowników realizujemy poprzez:

  • poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych - w szczególności przeciwdziałamy wszelkim formom mobbingu i dyskryminacji;
  • wszelkie dostępne środki niezbędne do ochrony zdrowia i życia pracowników w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych – stała kontrola miejsc pracy służy wykluczeniu potencjalnych przyczyn chorób oraz zagrożeń życia i zdrowia pracowników;
  • troskę o utrzymywanie między pracownikami relacji pełnych wzajemnego szacunku, życzliwości i tolerancji;
  • godne warunki zatrudnienia oraz możliwie wysoki standard warunków pracy;
  • równe szanse zarówno w procesie rekrutacji, jak i w dalszym rozwoju zawodowym pracowników;
  • wsparcie dla osób pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;
  • swobodę w tworzeniu organizacji pracowniczych i przynależeniu do nich.