Próbne obciążenia pali, badania pali

pl en

Badania pali

Badania statyczne nośności pali

Badania statyczne i dynamiczne przy dużych odkształceniach są dwoma podstawowymi metodami pomiaru nośności pali w terenie. Każdą z metod można prowadzić badania na palach żelbetowych, sprężonych, drewnianych, stalowych lub palach łączonych z różnych materiałów. Przekrój poprzeczny pala może być stały lub zmienny na długości pala. Badania statyczne są najdokładniejsze. Badanie dynamiczne dają natomiast możliwość swobodnego wyboru pala do badań i zapewniają określenie nośności z wystarczającą, z inżynierskiego punktu widzenia, dokładnością. Wyniki badań nośności mogą być wykorzystywane w projektowaniu, jeżeli badania przeprowadzono na palach próbnych przed palowaniem zasadniczym, lub jako badania odbiorcze powykonawcze.

Badania statyczne (Static Load Test - SLT) są najdokładniejszą metodą pomiaru nośności pali. Ich wyniki stanowią podstawę weryfikacji modeli obliczeniowych wykorzystywanych w projektowaniu geotechnicznym pali. Wyniki badań statycznych przeprowadzonych na palach próbnych, przed palowaniem zasadniczym, mogą być wykorzystywane bezpośrednio w projektowaniu.

Badanie SLT pozwala na określenie nośności geotechnicznej i osiadań/uniesień pala pojedynczego po czasie t jaki upłynął od momentu jego pogrążenia/wykonania w gruncie. Badanie SLT pala polegają na pomiarze przemieszczenia (osiadania/uniesienia) głowicy pala s pod wpływem obciążenia Q o wartości zmieniającej się zgodnie z programem badań. Badanie SLT prowadzone jest z reguły metodą z obciążeniem zwiększanym stopniami (Maintained Load - ML). Analiza uzyskanej w trakcie badań krzywej Q-s pozwala na:
 1. w stanie granicznym nośności (SGN/ULS):
 - określenie geotechnicznej nośności obliczeniowej badanego pala Rd (SGN/ULS) w funkcji kształtu krzywej Q-s, np. wg PN-83/B-02482;
 - określenie geotechnicznej nośności granicznej pala R, a następnie wyznaczenie nośności obliczeniowej Rd przez podzielenie nośności granicznej R przez odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa γ, np. wg PN-EN 1997-1-1 (EC7);
2. w stanie granicznym użytkowania (SGU/SLS) określenie osiadań/uniesień całkowitych, sprężystych i trwałych pod przewidywanym miarodajnym obciążeniem użytkowym.
Badanie SLT może być prowadzone jako badanie nośności na wciskanie, wyciąganie lub jako badanie cykliczne.
Obciążenie pala w trakcie SLT realizowane jest za pomocą kalibrowanego siłownika hydraulicznego rozpartego pomiędzy badanym palem i konstrukcją oporową. Pomiar ciśnienia pozwala w oparciu o charakterystykę siłownika określić siłę obciążającą pal. Wykorzystywane do pomiarów czujniki zegarowe lub/i czujniki przemieszczeń pozwalają na ciągła obserwację położenia głowicy badanego pala pod zmieniającym się w trakcie badań obciążeniem.
Firma Aarsleff realizuje badania statyczne nośności pali do obciążenia 4000kN w oparciu o wymagania PN-83/B-02482, PN-EN 1997-1, ISSMFE Subcommittee on Filed and Laboratory Testing, Axial Pile Load Test, Suggested Method. ASTM Journal, June 1985, pp. 79-90 lub specyfikację zawartą w projekcie.

Badania dynamiczne nośności pali

Badania statyczne i dynamiczne przy dużych odkształceniach są dwoma podstawowymi metodami pomiaru nośności pali w terenie. Każdą z metod można prowadzić badania na palach żelbetowych, sprężonych, drewnianych, stalowych lub palach łączonych z różnych materiałów. Przekrój poprzeczny pala może być stały lub zmienny na długości pala. Badania statyczne są najdokładniejsze. Badanie dynamiczne dają natomiast możliwość swobodnego wyboru pala do badań i zapewniają określenie nośności z wystarczającą, z inżynierskiego punktu widzenia, dokładnością. Wyniki badań nośności mogą być wykorzystywane w projektowaniu, jeżeli badania przeprowadzono na palach próbnych przed palowaniem zasadniczym, lub jako badania odbiorcze powykonawcze.

Metody dynamiczne badania nośności pali (Dynamic Load Test - DLT) bazują na pomiarze odkształceń (tensometrami) i przyspieszeń (czujnikami przyspieszenia) powstających w palu w trakcie jego dynamicznego pogrążania w gruncie.

Przygotowanie do badań w terenie polega na zamocowaniu na przeciwległych bokach/stronach pala dwóch par tensometr-czujnik przyspieszenia w celu wyeliminowania ewentualnego wpływu zginania przekroju pala w przypadku nie osiowego uderzenia młota w głowicę. W trakcie badania czujniki połączone są z urządzeniem rejestrującym sygnał, które może być sprzężone z komputerem typu PC. Badanie polega na pogrążaniu pala z jednoczesną rejestracją sygnałów z zamontowanych czujników. Do dalszej obróbki zazwyczaj wybiera się sygnał uzyskany z jednego uderzenia młota. Pomierzone odkształcenia przeliczane są na siłę w palu F = EAε, a przyspieszenia na prędkość v = ∫αdt. Analizę wyników pomiarów wykonuje się jedną z wielu dostępnych metod, np. CASE lub CAPWAP.
Przygotowanie pala (montaż czujników na kołki rozporowe, podłączenie aparatury) i badanie DLT można wykonać w terenie w czasie do 20 minut.
Wynikiem badań DLT są, w zależności od wykorzystanej metody analizy, nośność graniczna pala i towarzyszącej jej przemieszczenia (CASE) lub nośność graniczna stopy, pobocznicy, rozkład nośności na długości pobocznicy pala oraz zależność obciążenie-osiadanie badanego pala.
Wyniki badań dynamicznych należy skorelować z wynikami badań SLT na palu pogrążonym/wykonanym w analogicznych warunkach gruntowych (na innym palu w fundamencie lub w oparciu o posiadaną bazę wyników badań SLT).
Firma Aarsleff realizuje badania DLT w oparciu o wymagania PN-EN 1997-1-1 oraz ASTM D 4945 Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles lub specyfikację zawartą w projekcie.

Badania ciągłości pali

Podstawowym celem prowadzenia badań ciągłości jest ocena jakości pali pogrążonych w gruncie. Rozróżnia się dwa rodzaje badań ciągłości: nisko i wysokoenergetyczne. W przypadku żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych właściwą metodą badań jest metoda wysokoenergetyczna - badanie ciągłości jest jednym z wyników towarzyszących badaniu DLT. Pale do badań ciągłości typowane są w trakcie robót palowych na podstawie metryk pali.
W przypadku pali formowanych w gruncie ciągłość należy wykonywać na wszystkich palach metodą niskoenergetyczną, np. PIT (Pile Integrity Test).
Odpowiednio dobrane do rodzaju pala badanie ciągłości pozwala z wystarczającą dokładnością na określenie długości pali, wielkości i lokalizacji ewentualnych istotnych uszkodzeń trzonów pali (jako udział procentowy powierzchni uszkodzonej w stosunku do powierzchni całkowitej).
Firma Aarsleff realizuje badania ciągłości metodą dynamiczną przy wysokich naprężeniach na palach prefabrykowanych oraz metodą PIT na palach formowanych w gruncie wg ASTM D 5882-07 Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundation lub specyfikację zawartą w projekcie.

Badania pali fundamentowych
Badania pali fundamentowych
Badania dynamiczne nośności pali
Badania dynamiczne nośności pali
Badania statyczne nośności pali
Badania statyczne nośności pali
Badania nośności pali
Badania nośności pali
Badania statyczne pali fundamentowych
Badania statyczne pali fundamentowych