Pomiary i monitoring wibracji

pl en

Pomiary drgań

Technologie wykonywania fundamentów palowych i zabezpieczeń wykopów wiążą się w większym lub mniejszym stopniu z wprowadzaniem do otoczenia drgań. Analiza wpływu drgań wynikających z przyjętej technologii robót powinna być przedmiotem indywidualnej analizy prowadzonej dla każdego projektu. W przypadku gdy z analizy wynika, że drgania mogą mieć niekorzystny wpływ na otoczenie w projekcie należy przewidzieć okresowy lub ciągły monitoring drgań i obserwację stanu technicznego obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu robót. Jednak dopiero wyniki pomiarów drgań w terenie stanowią rzeczywistą weryfikację wyników analiz projektowych.
Wyniki pomiarów drgań prowadzonych w trakcie robót palowych pozwalają na aktywne sterowanie parametrami wykorzystywanej technologii w taki sposób, aby zminimalizować negatywne oddziaływania, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej nośności pali lub głębokości pogrążenia grodzic zabezpieczenia wykopu.
Prawidłowe wykorzystanie monitoringu drgań umożliwia bezpieczne prowadzenie robót palowych w bardzo trudnych warunkach lokalizacyjnych.
Firma Aarsleff prowadzi monitoring drgań na robotach w których istnieje możliwość negatywnego oddziaływania prowadzonych robót na otoczenie budowy.

Pomiary drgań (wibracji)
Pomiary drgań (wibracji)
Urządzenie do pomiaru drgań (wibracji)
Urządzenie do pomiaru drgań (wibracji)
Wyniki pomiarów drgań (wibracji)
Wyniki pomiarów drgań (wibracji)