Jet-grouting

pl en

Kolumny iniekcyjne (jet grouting)

Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu.
Za pomocą iniekcji strumieniowej (ang. jet grouting) wykonujemy różnego rodzaju elementy geotechniczne służące do wzmacniania lub/i uszczelnienia podłoża gruntowego.
Proces iniekcji strumieniowej polega na:

  • wywierceniu otworu za pomocą żerdzi z dyszami iniekcyjnymi, zakończonej koronką wiertniczą, a po osiągnięciu projektowanej rzędnej
  • podnoszeniu obracającej się żerdzi i podawaniu zaczynu pod wysokim ciśnieniem rzędu 30–50 MPa, z wydatkiem 50–450 l/min.

Do iniekcji strumieniowej najczęściej wykorzystywany jest zaczyn cementowy.
W wyniku działania wysokoenergetycznego strumienia zaczynu następuje całkowite zniszczenie naturalnej struktury gruntu, jego odspajanie oraz częściowa wymiana, a następnie wiązanie uformowanej bryły gruntowo-cementowej. W trakcie iniekcji strumieniowej cechy gruntu w obrębie bryły zostają ujednolicone, a powstały kompozyt gruntowo-cementowy wykazuje znaczną wytrzymałość i bardzo małą przepuszczalność.
W zależności od stosowanego ciśnienia, czasu iniekcji, ruchu posuwistego żerdzi i jej prędkości obrotowej formuje się w gruncie elementy o różnych przekrojach i średnicach: kolumny, ściany, płyty, bloki lub inne złożone struktury. Wymiary formowanych elementów zale żą od możliwości technologicznych wykorzystywanego zestawu iniekcyjnego oraz warunków gruntowych i wynoszą zwykle od 0.4m do ponad 3m.
Po zamontowaniu w formowanym elemencie zbrojenia (najczęściej w postaci kształtownika) możliwe jest wykorzystanie uformowanego elementu jako pala lub palisady.
Roboty z wykorzystaniem iniekcji strumieniowej realizowane są w oparciu o wymagania normy PN-EN 12716. Wykonawstwo specjalnych robót Geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.

Przykładowe realizacje

Jet Grounting - Przebudowa infrastruktury kolejowej
Jet Grounting - Przebudowa infrastruktury kolejowej w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IIIc
Kolumny iniekcyjne - Przebudowa mostu
Kolumny iniekcyjne - Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę Warmińską w miejscowości Orneta
Wzmocnienie wiaduktu kolumnami iniekcyjnymi
Wzmocnienie wiaduktu drogowego kolumnami iniekcyjnymi w ciągu ulicy Kopcińskiego do wykonania tunelu pod wiaduktem
Wzmacnianie fundamentów jet grounding - Remont pieszego przejścia podziemnego
Wzmacnianie fundamentów jet grounding - Remont pieszego przejścia podziemnego w rejonie dworca PKP Warszawa Zachodnia